“Reizen is meer dan zien van natuur of kleuren” (Zaterdag, 5th March 2016)

Published: Zaterdag (Curaçao), 5th March 2016
Text and photo: Marja Birch

“Reizen is meer dan zien van natuur of kleuren”

Zaterdag-2016

Naam: Tony Giles
Komt uit: Engeland
Business of pleasure: Pleasure
Aantal dagen: 4
Verblijf: Bij Thomas via Couchsurfing

Zijn website heet ‘Tony the traveller’ en aangezien Curaçao zijn 107e bestemming is, doet deze naam volkomen recht aan zijn bezigheden: reizen. Met zijn rugzak reist hij over de hele wereld en onderweg krijgt hij veel hulp. Dat is ook wel noodzaak, want Tony is blind geboren en voor 80 procent doof. What a guy!

Maar… waarom dat vele reizen als je niets ziet? Zijn antwoord: “Waarom niet? Mijn vader reisde voor mijn geboorte veel en hij vertelde daar enthousiaste verhalen over. Het intrigeerde me. Op mijn elfde ging ik naar kostschool, 300 kilometer van huis. Ik werd redelijk zelfstandig en zo leerde ik veel geluiden herkennen. Ook had ik veel vrienden die niet gehandicapt waren. Op mijn zestiende ging ik met school een paar weken naar Amerika en kreeg ik de smaak van het reizen te pakken.”

Op school leerde hij zijn handicaps relativeren. “Ja, er waren kinderen die het erger hadden dan ik, dan zie je wel de betrekkelijkheid ervan in. Mijn beste vriend had een spierziekte en is daar langzaam aan overleden.”

Hoe ervaart hij zijn reizen, terwijl hij niets ziet? “Reizen heeft niet alleen te maken met het zien van de natuur of kleuren. Het gaat ook om de mensen en hun cultuur, hoe zij leven, hun muziek en het lokale eten. In de loop der tijd is mijn reukzin ook verbeterd. Omdat ik niets zie, is er ook niets dat mij afleidt. Bij ziende mensen is dat natuurlijk anders. Je leert heel goed je andere zintuigen te gebruiken.”

Tony reist alleen, maar wordt altijd door andere mensen geholpen zijn weg te vinden. “Maar het is ook zo dat ik veel research op het internet doe, voordat ik op pad ga. Dat kan, ik heb een sprekende computer. Alles wat ik tik wordt voor mij uitgesproken. Ik logeer vaak bij lokale mensen en als dat niet mogelijk is verblijf ik in een hostel, of ga kamperen. Ik vraag mensen op straat waar ik heen kan. In landen waarvan ik de taal niet spreek, kan dat soms op een probleem stuiten, maar er is altijd wel iemand te vinden die Engels spreekt.” Ooit werd hij beroofd. “Ik had mijn tentje in de Canadese natuur opgezet, langs een grindpad, zodat ik het makkelijk terug kon vinden. Maar mijn tentje en alles was verdwenen. Twee jongens hielpen mij om aangifte te doen en volgens de politie was een beer de schuldige. Ik heb ze gevraagd of ik erbij mocht tijdens zijn arrestatie”, zegt hij lachend.Elke drie maanden gaat Tony even terug naar huis, vanwege noodzakelijke medicijnen in verband met de niertransplantatie die hij in 2008 onderging. “Bovendien vindt mijn vriendin het niet leuk als ik langer wegblijf ”, schatert hij. “Ook zij is blind. Heel soms gaat ze mee, maar ze voelt meer voor het comfortabele reizen.”

Tony heeft vele studies gedaan en publiceerde zes jaar geleden het boek ‘Seeing the world my way’. Morgen vertrekt hij naar Bonaire en van daaruit zijn Aruba en Panama de volgende stops. Hij wil deze trip in Cancun (Mexico) beëindigen. Zijn doel is elk land op deze aardbol te bezoeken en hij is al aardig onderweg. Ook India en Japan staan nog op zijn lijstje.

Wie meer wil weten over deze zeer bijzondere, moedige en positief in het leven staande man: www.tonythetraveller.com.

 
English translation:

“Travel is more than seeing nature or colour”

Name: Tony Giles
From: England
Business or pleasure: Pleasure
Number of days: 4
Staying with: Thomas via CouchSurfing

His website is called “Tony the Traveller” and Curaçao is his 107th destination. The name perfectly describes his main interest: travelling. With his backpack he travels around the world and gets lots of help along the way. This is necessary, because Tony was born blind and 80 percent deaf. What a guy!

But… why travel when you can’t see anything? His answer: “Why not? My father travelled a lot before my birth and told enthusiastic stories about it. It intrigued me. When I was eleven I went to boarding school 300 kilometres from home. I was pretty independent and so I learned to recognise many sounds. Also, I had many friends who were not disabled. At sixteen I went to study for a few weeks in America and I got a taste of travelling.”

At school he learned his perspective on disability. “Yes, there were children who had it worse than me, you see things relativity. My best friend had a muscle-wasting disease and was slowly dying.”

How does he experience travels without seeing? “Travel is not only to do with seeing the landscape or colours. It is also about the people and their culture, how they live, their music and local food. In the course of time my sense of smell has also improved. Because I see nothing, there is nothing to distract me. For sighted people it is of course different. You learn to fully use your other senses.”

Tony is travelling alone, but is always helped by other people to find his way. “It’s also the case that I do a lot of research on the internet before I set off. I have a speaking computer. Everything I touch is expressed for me. I frequently stay with local people and if that is not possible I stay in a hostel or go camping. I ask people on the street where I can go. In countries where I do not speak the language, this can sometimes be a problem, but it is usually somehow possible to find someone who speaks English.”

Once he was robbed: “I had my tent set up in the Canadian countryside, along a gravel path so I could find it easily. But I found my tent and everything was gone. Two boys helped me to report it and according to the police the culpit was a bear. I asked if I they could make an arrest,” he laughs. Every three months, Tony goes back home, because of essential drugs in connection with a kidney transplant he underwent in 2008. “In addition, my girlfriend does not like it when I stay away longer,” he laughs. “She is blind. Very occasionally she travels too, but she prefers more comfortable travel.”

Tony has completed his education and six years ago published the book “Seeing the World My Way.” Tomorrow he leaves for Bonaire and from there the next stops are Aruba and Panama. He wants to end this trip in Cancun (Mexico). His goal is to visit every country on the globe and he is already some way there. India and Japan are still on his list.

Anyone who wants to know more about this very special, courageous and positive man, visit: www.tonythetraveller.com.